Chính sách bảo mật thông tin của khách hàng

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty TNHH 1TV TM – DV – Vận chuyển Nava (Sau đây gọi tắt là “Nava” hoặc “Chúng tôi”) lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu của các Khách hàng của mình thông qua wesite của Nava

www.navacargo.com. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. Nava sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của bạn được giữ bí mật. Tuy nhiên, Nava không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

1. Mục đích thu thập Thông tin:

Nava thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:

  • Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng;
  • Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của Nava;
  • Gửi các cập nhật mới nhất về bảng giá liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

2. Loại thông tin thu thập

Những loại Thông tin mà Nava thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:

  • Thông tin cá nhân : Họ và tên
  • Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh
  • Thông tin liên lạc : bằng địa chỉ Email hoặc số điện thoại nếu có

3. Phương pháp thu thập thông tin

Nava thu thập các Thông tin của Khách hàng như tại Mục 2 nêu trên qua website chính thức www.navacargo.com.

4. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Nava sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng cho đến khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

5. Việc công bố thông tin thu thập

Nava có thể công bố các Thông tin cá nhân thu thập từ Khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý nước ngoài của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác hoặc doanh nghiệp vận chuyển có liên quan nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.

Nava sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin Khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

6. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập

  • Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập
  • Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email

hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của Nava

0 BÌNH LUẬN